ประตูชัยนครา

ประตูชัยนครา

นิรมิตจินตนาการเสมือนมีความเคลื่อนไหวตามเข็มนาฬิกา ณ ปราการประตูเมืองชั้นเอกที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งปฏิมากรรมศิลป์ประดับสถาปัตยกรรมวิจิตร โดยเสียงระฆังจะดังขึ้นทุกๆ หนึ่งชั่วโมง

ดั่งฉากละครผ่านม่านกาลเวลาทุกทิวา ราตรีกาล

Leave a Comment