ร้านผ้าไหม, ร้านค้า และบรรยากาศ

October 11, 2018 By Place Comments Off

ร้านผ้าไหม, ร้านค้า และบรรยากาศ

เรือนไทยไชยนาฎราช 200 ปี

October 11, 2018 By Place Comments Off

เรือนไทยไชยนาฎราช 200 ปี

เป็นบ้านทรงไทยยุครัตนโกสินทร์ที่สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นบ้านทรงไทยภาคกลางที่ยังคงเคล้าโครงแบบดั้งเดิม เรือนหลังนี้เป็นเสมือนมรดกล้ำค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์ ด้วยช่างฝีมืออาวุโสปรุงเรือนไทยต้องใช้ความละเอียดและภูมิช่างโบราณกว่า 50 แรง ใช้เวลาในการย้ายเรือนและนำมาจรุงปรุงแต่งประหนึ่งเรือนโบราณสถาน สิริรวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 3 ปี เป็นเรือนอนุรักษ์เพื่อใช้สืบสานวัฒนธรรมไทย

ประตูชัยนครา

October 11, 2018 By Place Comments Off

ประตูชัยนครา

นิรมิตจินตนาการเสมือนมีความเคลื่อนไหวตามเข็มนาฬิกา ณ ปราการประตูเมืองชั้นเอกที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งปฏิมากรรมศิลป์ประดับสถาปัตยกรรมวิจิตร โดยเสียงระฆังจะดังขึ้นทุกๆ หนึ่งชั่วโมง

ดั่งฉากละครผ่านม่านกาลเวลาทุกทิวา ราตรีกาล