อาคารชัยนครา

อาคารชัยนครา

อาคารหอนาฬิการิมน้ำคลองอัมพวา

นิรมิตจินตนาการเสมือนอาคารมีชีวิตเคลื่อนไหวตามเข็มนาฬิกา ณ ปราการประตูเมืองชั้นเอกที่รุ่มรวยเอกลักษณ์ไว้ในหนึ่งเดียวแห่งปฏิมากรรมศิลป์ประดับสถาปัตยกรรมวิจิตร
• วิลาศนาฬิกาโดดเด่นตระหง่านงามประดับหอมั่นประตูเมืองชูชัยบุรีศรีอัมพวา
• ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะ ปรากฏอัตลักณ์การแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นจำลองจินตลีลา ประกอบคีตะดนตรี ดั่งฉากละครผ่านม่านกาลเวลาทุกทิวา ราตรีกาล