สุริยะ

สุริยะ

• พระอาทิตย์: เทพแห่งไฟหรือดวงตะวัน
• พระอาทิตย์เป็นบุตรของพระแม่อทิติและเทพกัศยปะ เมื่อประสูติปรากฏว่าพระแม่อทิติผู้เป็นพระมารดาไม่ได้นำไปเข้าเฝ้าต่อพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น พระอาทิตย์จึงต้องทำการขับดวงตะวันออก พาหนะประจำกายของพระอาทิตย์เป็นราชสีห์  เมื่อต้องการจะไปยังโลกมนุษย์และสรวงสวรรค์
-ควรสวมเสื้อที่เป็นสีแดงหรือสีสว่าง เสื้อต้องสะอาด
-บูชาท่านด้วยดอกบัว ดอกไม้สีแดง ไม่ใช้อาหารคาว