ศิวลึงค์

ศิวลึงค์

องคชาต เป็นสัญลักษณะของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ใช้ในการบูชาสักการะในโบสถ์วิหารฮินดู  ศิวลึงค์ ถูกแปลความว่าเป็นเครื่องหมายแห่งพลังสร้างสรรค์ในบุรุษเพศที่มาจากองคชาต แม้ว่าในปัจจุบันชาวฮินดูส่วนใหญ่จะมองศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเครื่องหมายทางเพศ ศิวลึงค์มักปรากฏอยู่พร้อมกับโยนีสัญลักษณ์ของพระแม่ปารวตีอันบ่งบอกถึงพลังสร้างสรรค์ของสตรีเพศ การที่ศิวลึงค์และโยนีอยู่ร่วมกันแสดงถึง "ความเป็นสองในหนึ่งเดียวที่แยกออกจากกันไม่ได้ของบุรุษและสตรี" ตั้งแต่สิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักวิชาการตีความว่าศิวลึงค์และโยนีเป็นอวัยวะเพศชายและหญิง ขณะที่ชาวฮินดูเห็นว่าทั้งสองสิ่งเป็นเครื่องแสดงถึงหลักการที่ว่าหญิงและชายไม่อาจแยกออกจากกันได้และเป็นเครื่องหมายแห่งการก่อกำเนิด
การบูชาพระศิวลึงค์ด้วยสิ่งต่างๆ อันได้แก่ 
 1.นม 2.โยเกิร์ต 3.เนย 4. น้ำผึ้ง 5.น้ำตาล และทั้ง 5อย่างผสมกัน 
สรงด้วยน้ำสะอาด น้ำหอม แต้มด้วย ภัสมะ (ขี้เถ้าศักดิ์สิทธิ์) ผงสินทูร(สีส้ม) กุงกุม(สีแดง) หรือถ้าไม่มีสามารถใช้ผงสีแทน ดอกไม้ต่างๆ อาหาร ผลไม้ และธูป