พระคเณศ หรือพระพิฆเนศวร

พระคเณศ หรือพระพิฆเนศวร

เป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรอบรู้ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคขัดข้อง เป็นผู้บันดาลความสำเร็จทั้งมวล และเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงมหิทธานุภาพ และมีคุณธรรมปกป้องผู้กระทำดี ปราบปรามสิ่งเลวร้ายหากผู้ใด ต้องการประสบความสำเร็จต่อกิจการที่ชอบด้วยคุณธรรมทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด ให้ทำการบูชา พระพิฆเนศวรก่อนกระทำการพระพิฆเนศจะสถิตอยู่ที่ใจของท่าน จะคุ้มครองท่าน ทุกเมื่อที่ท่านระลึกถึงพระพิฆเนศ ทุกเมื่อที่ท่านได้สวดมนต์ทุกเมื่อที่ท่านถวายของตามฐานะและสถานการณ์จะเอื้ออำนวย ทุกเมื่อที่ท่านกระทำความดี... เพื่อขอความสำเร็จในศิลปะแขนงต่างๆ ขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ประทานความรู้ และความมีโชคและทรัพย์