พระศิวะ

พระศิวะ

ทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม หากผู้ใดประพฤติเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็จะประทานพรนั้น ๆ ให้