เรือนไทยไชยนาฏราช 200 ปี

เรือนไทยไชยนาฏราช 200 ปี

เรือนหลังนี้เป็นเรือนเก่าสถาปัตยกรรม บ้านทรงไทยยุครัตนโกสินทร์ ที่สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ รับสืบทอดวัฒนธรรมการสร้างเรือนมาจาก อาณาจักรศรีอยุธยาไม่ผิดเพี้ยน เป็นบ้านทรงไทยภาคกลางที่ยังคงมีเค้าโครงแบบดั้งเดิมในยุคนั้น ซึ่งมักเป็นเรือน ๓ ห้อง ยกใต้ถุนสูงความประณีตงดงาม มีบันไดทอดลงสู่ท่าน้ำเพื่อความสะดวกในการใช้น้ำทั้งดื่ม อาบและใช้สอยภายในบ้าน เรือนนี้เป็นเสมือนมรดกล้ำค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์ ด้วยช่างฝีมืออาวุโสปรับปรุงเรือนไทย ที่ต้องใช้ความละเอียดละเมียดละไมและภูมิช่างโบราณกว่า 50 แรง ใช้เวลาในการย้ายเรือนทุกชิ้นเสมือนโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า นำมาจรุงปรุงแต่งประหนึ่งเรือนโบราณสถาน สิริรวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 3 ปีเป็นเรือนอนุรักษ์เพื่อใช้สืบสานการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี การบรรเลงคีตะดนตรี ร่ายรำ ละคร อุปรากร และ จัดโชว์นานาอารยะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวอันวิจิตรตระการตา